استاندار تهران با تاکید بر اینکه برای تامین آب شرب تهران مشکلی وجود ندارد، گفت: اینکه گفته شده تهران تنها برای ۹۰ روز آب شرب دارد صحیح نیست، لذا شهروندان نگران نباشند.به گزارش ایسنا محسن منصوری افزود: البته نمی‌توان گفت وضعیت منابع آبی سدها خوب و یا مطلوب است؛ ما با مشکل خشکسالی مواجه هستیم و در حوزه تامین آب کشاورزی دچار مشکل هستیم؛ ولی به لحاظ تامین آب شرب مشکلی نداریم.در روزهای گذشته یک معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو گفته بود که تهران تنها برای ۹۰ روز آب شرب دارد در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود.