رئـیـس مرکز تحقیقات ایدز گفت: درمان این بیماری در کشور رایگان است و این بیماری مانند گذشته دیگر کشنده نیست.به گزارش ایلنا، مینو محرز اظهار کرد: داروهای ایدز گران‌قیمت است. در داخل یک نوع تولید می‌شود اما معمولاً ترکیب سه دارو برای درمان ایدز استفاده می‌شود. از ابتدا وزارت بهداشت و اداره کل مبارزه با بیماری‌های واگیردار این دارو را رایگان در اختیار بیماران قرار داد.