سخنگوی شورای شهر تهران درباره پایین کشیدن تابلوی بزرگان ادبیات فارسی ازجمله هوشنگ مرادی کرمانی، جبار باغچه‌بان، مهدی آذریزدی و صمد بهرنگی از خیابان‌های تهران توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی گفت: با اطلاعاتی که به دست آوردم نکته بر سر این بود که مصوبه نام‌گذاری از صحن شورای شهر تهران گرفته‌شده است، اما در فرمانداری نام‌گذاری این چهار مورد به تایید نرسیده است.  به همین دلیل که این چهار مورد از سوی فرمانداری پذیرفته نشد، درنتیجه مرکز ارتباطات شهرداری دوره گذشته دستور نام‌گذاری این چهار مورد را ابلاغ نکرد.