عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: مجوز انجام تست بالینی واکسن «کوو ایران برکت» روی کودکان ۱۲ تا ۱۸ ساله صادر شده و مرحله اول آن هفته آینده آغاز می‌شود.

به گزارش ایرنا، مینو محرز گفت: در صورت موفقیت‌آمیز بودن طرح، کودکان ۶ تا ۱۲ سال هم وارد مطالعه خواهند شد.