مسئول گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بیشترین شانس قبولی برای دانشگاه‌های برتر متعلق به داوطلبان بومی استان تهران گفت: ۸۰ درصد رشته‌های کم متقاضی و ۶۰ درصد رشته‌های پرمتقاضی که بومی استانی گزینش می‌شوند برای داوطلبان تهرانی است‌، بنابراین می‌بینیم که بومی گزینی به شدت عدالت آموزشی را تحت شعاع قرار می‌دهد.به گزارش ایلنا، یوسف زراعت کیش گفت: اکثر دانشگاه‌های برتر کشور در تهران هستند در نتیجه ۸۰ درصد رشته‌های کم متقاضی و ۶۰ درصد رشته‌های پرمتقاضی که بومی استانی گزینش می‌شوند برای داوطلبان تهرانی است. نتیجه آنکه آن‌هایی که در تهران هستند بیشترین ظرفیت و شانس را برای قبولی در دانشگاه‌های مستقر در تهران دارند که اکثرا جزو دانشگاه‌های برتر هستند.