بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله در تابستان امسال به ۳۱ درصد رسیده است.به گزارش ایسنا، درواقع نرخ بیکاری زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله همواره بیشتر از نرخ بیکاری مردان جوان این رده سنی بوده است؛ به‌طوری‌که نرخ بیکاری مردان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ بین ۱۴ تا ۱۶ درصد در نوسان بوده که نرخ بیکاری زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله در همین سال‌ها بعضاً به ۳۴ درصد نیز رسیده و بین ۲۷ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است.