سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه مردم از اجرای طرح محدودیت تردد شبانه ناراضی هستند، گفت: با محدودیت تردد شبانه مخالفیم و این طرح کارایی لازم را نداشته است.علیرضا نادعلی گفت: وقتی با پلیس اجتماعی تهران گفت و گو داشتیم آن‌ها نیز مخالف اجرای این طرح بودند، افزود: خیلی‌ها فکر می‌کنند این آورده‌ای برای راهنمایی و رانندگی دارد، در حالی که اینگونه نیست و زحمت بیشتر برای آن‌ها دارد.