علیرضا رحیمی‌پور، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل‌نیروهای مسلح گفت: طبق قانون، فرمانده می‌تواند بخش یا تمام اضافه خدمت کسانی که حسن اخلاق، رفتار و جدیت در انجام وظیفه داشته باشند، را ببخشد.