عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، گفت: کودکان و نوجوانان در آستانه بلوغ حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری بهداشت جنسی را متناسب با موازین شرعی دارند ولی خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم جنسی و عفاف از «هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی» آنها پیشگیری کنند. به گزارش ایسنا، زهرا آیت‌اللهی، با اشاره به بند هفت ماده شش سند ملی حقوق کودک و نوجوان، گفت: بر اساس این سند خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم‌های جنسی و عفاف از «هوشیار سازی زودهنگام غریزه جنسی کودکان» پیشگیری کنند، چراکه کودک زیر سن بلوغ درکی از مسائل جنسی ندارد و ممکن است دچار واهمه و ترس در روابط اجتماعی شود، از این رو این آموزش‌ها باید به والدین و نه خود کودک داده شود تا والدین بدانند چگونه باید از کودک خود در برابر مخاطرات مراقبت کنند.