مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پایان آذرماه آخرین فرصت استفاده از نسخ کاغذی است و این زمان تمدید نمی‌شود. به گزارش ایرنا، محمدمهدی ناصحی افزود: دفترچه‌های کاغذی تا آخرین برگ معتبر است و حذف نسخه‌های کاغذی تا آذرماه نسبت به پیشرفت‌ها در نسخه الکترونیکی انجام می‌شود. او در خصوص اقدامات سازمان بیمه سلامت در حذف دفترچه کاغذی افزوده است: یکی از عمده‌ترین کارکردهای دفترچه‌های کاغذی بیمه، شناسایی یا احراز هویت بیمه‌شده است که این خدمت در بستر الکترونیکی ارائه می‌شود.