در فصل زراعی جاری تاکنون ۱۵درصد مزارع شالی گلستان به دلیل خشکسالی متحمل خسارت 100 درصدی و حدود ۲۰درصد دیگر دچار کاهش شدید عملکرد شدند. به گزارش ایرنا، استان گلستان در سال‌های اخیر با کاهش شدید بارندگی مواجه شده و به دلیل افزایش دما و مصرف بیشتر آب در زمین‌های کشاورزی، همه ساله بخشی از دسترنج زارعین در مراحل گوناگون تولید نابود می‌شود.