رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی تهران گفت: تهران طبق آمار حداقل سالی ۱۰۰ هزار مسکن نیاز دارد. هرچند که معتقدم  بیش از ۱۵۰ هزار مسکن نیاز است و این در حالی است که در تهران سالانه حدود ۴۰ هزار مسکن ساخته می‌شود. به گزارش ایلنا، عباسی بابیان اینکه  قریب به ۳۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به مسکن است، ادامه داد: اگر مسکن نسازیم به اقتصاد کشور و مشاغل آسیب وارد می‌کنیم و این خسارتی چندین‌باره است.