معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: واکسیناسیون اساتید و دانشجویان شهریورماه شروع‌شده است. به گزارش ایلنا، علی‌اکبر حقدوست بیان کرد: در حال حاضر اکیپ‌هایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی مستقر هستند که مسئولیت تزریق واکسن را برعهده دارند. تقریباً  می‌شود گفت دوسوم دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور واکسن زده‌اند.  او گفت: واکسیناسیون یک‌سوم باقی‌مانده دانشجویان و همچنین عمده دانشجویان سایر دانشگاه‌ها با یک زمان‌بندی شروع‌شده است. قرار ما بر این بود که تا نیمه‌ آبان تمام واکسیناسیون به انتها برسد اما با دسترس بودن واکسن امیدواریم واکسیناسیون تا نیمه مهرماه و حداکثر تا انتهای مهرماه  به انتها برسد.