عضو شورای شهر تهران گفت:‌ تنها کاندیدای سخنگوی شورای شهر آقای نادعلی هستند و در جلسه روز یکشنبه شورای شهر درباره ایشان رای‌گیری خواهد شد. ناصر امانی، در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: همچنین کاندیدای سخنگوی شورا و نماینده شورا در هیات تطبیق فرمانداری مشخص شد و فردا در جلسه شورای شهر رای گیری انجام خواهد شد.