آخرین آمارهای جهانی نشان می‌دهد که ایران از نظر شادکامی در بین ۱۵۳ کشور در جایگاه ۱۱۸ و از لحاظ شاخص نابرابری جنسیتی در بین ۱۸۹ کشور در رتبه ۱۱۳ قرار دارد. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش جهانی شادی در سال ۲۰۲۰، ایران از نظر شاخص شادکامی اندکی بالاتر از چارک ناشادترین کشورهاست. شکاف جنسیتی یکی از معیارهایی است که ایران در آن وضعیت خوبی ندارد و شاخصی برای بررسی وضعیت شادی در کشورها است.