وزیر کشور گفت: در صورت موافقت ستاد مقابله با کرونا علاوه بر تعطیلی آخر هفته، سه روز دیگر به تعطیلی تهران و کرج اضافه خواهد شد. به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی بیان کرد: یکی از پیشنهاد‌هایی که در این جلسه مطرح شد، این بود که بتوانیم علاوه بر تعطیلی آخر هفته 2 یا 3 روز دیگر از ستاد مجوز بگیریم تا به تعطیلی تهران و کرج اضافه شود.  او کشور خاطرنشان کرد: به نیروی انتظامی مأموریت داده‌شده، علاوه بر جرائمی که در دستورالعمل بوده است، در این مقطع اگر خودرویی در جاده بود آن را عودت دهد.