جانشین فرمانده ناجا گفت: اراذل‌واوباش علف‌های هرز هستند که باید چیده شوند. به گزارش فارس، سردار قاسم رضایی تأکید کرد: مردم آرامش می‌خواهند و معنا ندارد فردی بخواهد به آرامش آنان تعرض کند و با اوباشگری و قداره‌کشی جولان دهد. دستی که قمه بلند می‌کند، قداره‌کشی کند، باید قطع شود.