رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: ۱۶سؤال کنکور ۱۴۰۰خارج از کتاب درسی بوده است. به گزارش ایلنا، حسن ملکی در واکنش به‌سختی سؤالات کنکور و اشتباه بودن برخی سؤالات و بیان کرد: تعداد سؤالات خارج از کتاب در رشته ریاضی ۸سؤال، در رشته تجربی ۲سؤال و در رشته انسانی هم ۶سؤال بوده است.  او بیان کرد: تعداد سؤالات خارج از اهداف کتاب درسی در رشته ریاضی ۱۲سؤال و در رشته تجربی ۹سؤال بوده است.  همچنین تعداد سؤالات اشتباه در رشته ریاضی یک سؤال و در رشته تجربی ۲سؤال بوده است.