روند تغییرات نسبت سالخوردگی در کشور از سال ۱۳۳۵ تاکنون نشان می‌دهد روستاها پیشتاز سالخوردگی جمعیت در ایران هستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ روند تغییرات نسبت سالخوردگی در کشور از سال 1335 تا 1395 (آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور) نشان می‌دهد، روستاها پیشتاز سالخوردگی جمعیت در ایران هستند؛ نسبت جمعیت بالای 65 سال به‌تفکیک شهری و روستایی طبق آخرین سرشماری صورت گرفته، از روند صعودی افزایش سالمندان کشور خبر می‌دهد. مطابق داده‌های سازمان ملل متحد مشخص می‌شود سهم جمعیت سالمند 65+ سال ایران از کل جمعیت کشور در سال 1409، به بالای 10 درصد می‌رسد؛ این بدان معناست که جمعیت کشور از سال 1409 وارد سالمندی خواهد شد.