اعضای شورای شهر تهران در آخرین روزهای فعالیت خود، با نامگذاری سه کوچه به نام‌های صمد بهرنگی، هوشنگ مرادی کرمانی و جبار باغچه‌بان موافقت کردند.