دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تغییر عنوان و شیوه ارزشیابی درس قرائت فارسی و نگارش دوره اول متوسطه خبر داد. به گزارش ایسنا، محمود امانی طهرانی گفت: براساس مصوبه چهلمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش؛ قرائت و دستور زبان فارسی» به «فارسی» و نوع ارزشیابی آن از شفاهی به «کتبی - شفاهی» به میزان نمره ۱۰ -۱۰ و عنوان «انشا» به «نگارش» تغییر یافت. وی تصریح کرد: یکی از دغدغه های اصلی دبیران ادبیات فارسی و نگارش تغییر عنوان و شیوه سنجش و ارزشیابی درس قرائت فارسی از شفاهی به «کتبی - شفاهی» بود تا بتوانند همه ساحت‌های ذوقی و دانشی این درس را مورد سنجش قرار دهند.