معاون تبلیغات سازمان زیباسازی شهرداری تهران ضمن درخواست از ستادهای کاندیداهای انتخابات برای بهره‌گیری از فضاهای در نظر گرفته شده برای تبلیغات و جلوگیری از آلودگی بصری سطح شهر از پیش بینی ۲۳۰۰ سازه برای تبلیغات انتخاباتی در شهر تهران خبر داد. حمید فرزام خطاب به ستادهای انتخاباتی کاندیداها درخواست کرد که ستادها تا جایی که می‌توانند از سازه‌ها برای تبلیغات استفاده کنند و به فضاهای عمومی شهر لطمه و آسیبی با چسباندن تبلیغات وارد نکنند.