معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیان کرد: بر اساس آمارها، سن مصرف دخانیات و قلیان در کشور به ۱۳ سال رسیده است. به گزارش ایسنا، عباسعلی درستی اظهار کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته مصرف قلیان در میان دختران به‌شدت افزایش‌یافته است. اکنون ۱۵ درصد از جوانان کشور، به‌طور مستمر قلیان مصرف می‌کنند که به دلیل دسترسی آسان به آن، احتمالاً سراغ دیگر مواد دخانی هم خواهند رفت.