با افتتاح قریب‌الوقوع چند ایستگاه جدید در خطوط ۳ ،۶ و ۷مترو تهران، شمار ایستگاه‌های بهره‌برداری شده در این دوره مدیریت شهری از مرز 30ایستگاه فراتر خواهد رفت. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت در هرسال از این دوره، حداقل ۸ایستگاه افتتاح‌شده است که این امر به لحاظ میانگین ایستگاه‌های ساخته‌شده در هرسال از یک دوره مدیریتی، رکورد ادوار فعالیت شرکت مترو به‌حساب می‌آید.