عضو شورای شهر تهران با اشاره به احتمال ورود کشور به پیک چهارم کرونا، گفت: در حال حاضر اصلاً شاهد فاصله‌گذاری اجتماعی در مترو و اتوبوس‌ها نیستیم و به همین دلیل به معاونت حمل‌ونقل، شرکت مترو و سازمان اتوبوس‌رانی تذکر می‌دهم.  به گزارش مهر، حجت نظری بیان کرد: با توجه به اینکه احتمال این است که وارد پیک چهارم شیوع کرونا شویم و اگر احتیاط نکنیم، شاهد افزایش تقاضا می‌شویم و هم مترو و هم اتوبوس‌رانی نسبت به فاصله‌گذاری دقت بیشتری داشته باشند.