نوزاد ۲۰ روزه‌ کاشانی که دچار انسداد راه تنفسی شده بود با راهنمایی پرستار واحد ارتباطات مرکز اورژانس و کمک مادرش از خفگی نجات پیدا کرد.