وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به ۲۴ سال تغییر پیدا کرد. به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی بیان کرد: سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ۲۴ سال است و به این دلیل از ۲۲ سال به ۲۴ سال تغییر پیدا کرد که سال گذشته متقاضیانی زیادی خواستار این تغییر بودند ازاین‌رو با برنامه این اقدام صورت گرفت.