رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: اغلب کودکان کار و خیابان را با این مشخصه که همه توسط باندها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، می‌شناسیم که در بیشتر موارد صحیح نیست.

نمی‌توان وجود باندهای مافیایی کودکان کار را نفی کرد، اما به‌طورقطع تعداد این باندها زیاد نیست و اشراف اطلاعاتی همکاران انتظامی بر روی آن‌ها زیاد است.  به گزارش ایسنا،سیدحسن موسوی‌چلک افزود: برخی از این کودکان دارای سرپرست مؤثر هستند، در این میان برخی از آن‌ها با خانواده ارتباط مستمر و یا غیرمستمر دارند و برخی نیز باوجوداینکه دارای خانواده هستند ارتباطی با آن‌ها ندارند.  او بیان کرد: اکثریت قریب به‌اتفاق کودکان کار و خیابان برای تأمین معاش خانواده خود کار می‌کنند.