سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر روند عدم پاسخ شهرداری به تذکرات اعضای شورای شهر ادامه یابد، از شهردار تهران طرح سؤال خواهم کرد.   به گزارش مهر، علی اعطا گفت: بنده پیش‌تر درباره عدم رعایت اصول حقوقی دریکی از قراردادهای شهرداری تذکر دادم. بیش از ۲۰ روز از این تذکر گذشته اما هیچ پاسخی دریافت نشده است.

 او افزود: در دی‌ماه نیز درباره استخدام دستیاران مدیران شهرداری نیز تذکری دادم و پرسش‌هایی را مطرح کردم اما هیچ پاسخی دریافت نشده است. ۳۷ روز پیش نیز تذکری درباره روز بازارها داشتم که بازهم پاسخی دریافت نکردیم. تذکر دیگری را درباره خانه نیما یوشیج مطرح کردم اما باگذشت حدود ۳۰روز هنوز جوابی دریافت نکردیم.