سخنگوی شورای شهر تهران از تغییرات وسیع و مستمر در نام‌گذاری معابر انتقاد کرد و گفت: این موضوع سبب سردرگمی مردم می‌شود. به گزارش فارس، علی اعطا درباره مصوبات کمیسیون فرعی نام‌گذاری خیابان‌ها و معابر پایتخت بیان کرد:‌رویکرد تغییرات وسیع و مستمر در نام‌های معابر هویت شهر را با چالش مواجه می‌کند. تغییر نام‌های در برخی موارد موجب می‌شود به لحاظ هویتی شهروندان در شناخت شهر دچار سردرگمی شوند.