شهردار تهران گفت: شهرداری در تامین اعتبار برای مترو تنهاست، این در حالی است که پروژه‌ای که روزانه با چهار میلیون مخاطب در تماس است نیازمند حمایت بیشتری است.  به گزارش ایسنا، پیروز حناچی در مراسم ورود دستگاه حفار مکانیزه به ایستگاه میدان حضرت عبدالعظیم به خواسته‌های پیمانکار پروژه خط ۶ و کمبود مالی اشاره کرد و گفت: با پیگیری اوراق مشارکت به خواسته‌های مالی پیمانکاران رسیدگی می‌کنیم و  زیرساخت‌های مترو به خصوص در خطوط ۶ و ۷ فراهم شده و ادامه دارد. بیشترین مشکل واگن و تامین اعتبار است که شهرداری در این تامین اعتبار تنهاست.