سخنگوی شورای شهر تهران گفت: نامه هاشمی عامل تعلیق مصوبه شورا برای نامگذاری خیابانی به نام شجریان نبود. علی اعطا افزود: با توجه به اینکه بنا به ملاحظات و مصالحی، این نامگذاری نمی‌توانست انجام شود، بنابراین آقای هاشمی با شهردار مکاتبه کردند تا بار حقوقی مسئولیت عدم اجرای این مصوبه به گردن شهرداری نیافتد.