فرمانداری تهران نام‌گذاری جدید سه خیابان توسط شورای شهر تهران را قبول نکرده است. در نامه فرمانداری تهران آمده است که نامگذاری معابری به نام بازرگان، اعظم طالقانی و سهیل گوهری «براساس بند یک آیین‌نامه نامگذاری معابر، مورد قبول واقع نشده است».