سازمان بهزیستی کشور به نگهداری کودکان کار در زیرزمین شاهین‌شهر واکنش نشان داد و مسئولان نگهداری کودکان کار در زیرزمین را عزل کرد. حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی خبر داد که حکم عزل رئیس و معاون بهزیستی شاهین‌شهر به‌عنوان مسئولان نگهداری کودکان کار در زیرزمین بهزیستی صادرشده و تخلف اداری آنان پیگیری می‌شود. یادآور می‌شود پنجشنبه 13 شهریور، اداره بهزیستی شاهین‌شهر ۱۰ کودک را که سر چهارراه‌ها جمع کرده بودند در زیرزمین این اداره محبوس کرده است. این کودکان و نوجوانان توسط مأموران جمع‌آوری‌شده و تحویل این اداره شده بودند، اما اداره بهزیستی شاهین‌شهر آن‌ها را بدون مراقب و کوچک‌ترین امکاناتی در این زیرزمین محبوس کرده بود.َ