رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: باتوجه به اینکه اقدامات خوبی در شورای اسلامی شهر یزد انجام‌شده و صفرتا صد کارهای مناسب‌سازی به‌صورت علمی و عملیاتی در این شهر اجراشده است، شهر یزد به‌عنوان پایلوت شهر دسترس‌پذیر» به مدت سه سال انتخاب شد.

به گزارش ایرنا، وحید قبادی دانا افزود: براین اساس معاونت توان‌بخشی سازمان بهزیستی  بودجه تخصیص‌یافته برای مناسب‌سازی منازل افراد دارای معلولیت یزد را از  ۸۰۰ میلیون تومان به  یک  میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش داد.