جمعی از رانندگان اتوبوس یک شرکت خصوصی در تهران نسبت به تعویق ۴ ماهه در پرداخت حقوقشان دریکی از خیابان‌های شمال شرقی تهران تجمع کردند. به گزارش مهر، آن‌ها تأسیس شرکت‌های خصوصی را ظلم به رانندگان اتوبوس عنوان کرده و بر روی بنرهایی که روی اتوبوس‌های خود نصب‌کرده بودند، این مسئله را به نام اتوبوس‌رانان و به کام شرکت‌های خصوصی خواندند. یکی از این رانندگان معترض با اشاره به عدم پرداخت حقوق رانندگان این شرکت گفت: ما بیش از ۱۷ ساعت در روز کار می‌کنیم، اما در شرایط سخت اقتصادی دوران کرونا، حقوقی به ما پرداخت‌نشده است. به گفته او جمعی حدود ۶۰ راننده اتوبوس فعال در این شرکت در اعتراض شرکت داشتند.