پانته‌آ دری، معاون آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در هر شرایطی سال تحصیلی از 15 شهریور آغاز می‌شود و با توجه به شرایط هر استان و وضعیتی که وجود دارد. مدارس حتی برای سخت ترین نوع شرایط یعنی شرایط زرد راهبرد آموزش‌های ترکیبی حضوری و غیرحضوری، برنامه دارند. اگر وضعیت قرمز ادامه پیدا کند مدرسه برنامه هفتگی را در فضای مجازی اجرا می‌کند و آموزش، حل تمرین و ارزشیابی مستمر غیرحضوری خواهد بود. اما اگر وضعیت زرد باشد راهبرد آموزش ترکیبی پیشنهاد شده است و به فراخور مدرسه، امکانات و شرایطی که دارد بخشی از آموزش‌ها به صورت حضوری و بخشی غیرحضوری است.