وزیر کشور با بیان اینکه زمان برگزاری کنکور از ۲ به ۴ روز و به تعداد مراکز هم ۵۰ مرکز برگزاری آزمون اضافه‌شده است، گفت: کنکور در موعد مقرر برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی اظهار کرد: در بحث کنکور همه متفق بودند کنکور در موعد خود با تمهیداتی در حوزه پروتکل‌ها برگزار شود. رحمانی‌فضلی با اشاره به درخواست افزایش اختیارات استان‌ها در استان‌های تقاضا مرده بودند درباره وضعیت قرمز، تصریح کرد: با توجه به اختیاراتی که قبلاً در استان‌ها داده شد، قرار شد خود آن‌ها برای استان خود برنامه‌ریزی کنند که با توافق من و وزیر بهداشت و تائید رئیس‌جمهوری، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.