استاندار تهران با اشاره به سکونت ۱۲ درصد خانوار‌های نیازمند کشور در استان تهران بر گسترش فرهنگ زکات جهت حمایت از نیازمندان تاکید کرد. انوشیروان محسنی بندپی افزود: بنا به تعریف مرکز آمار خط فقر در استان تهران چهار و نیم میلیون تومان و میانگین کشوری دو میلیون تومان است که نشان می‌دهد باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم و از طرفی ۱۲ درصد خانوار‌های نیازمند کشور در استان تهران سکونت دارند. محسنی بندپی گفت: با همکاری پایگاه ایرانیان اقدام به شناسایی افراد یا خانوار‌هایی که به هر دلیلی تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند، کرده‌ایم تا به این قشر کمک کنیم و آن‌ها نیز کمک‌های مومنانه را به صورت هدفمند دریافت کنند تا شرایط برای این افراد بهبود یابد.