میانگین تراز آب دریای خزر در نیمه نخست سال آبی جاری (مهرماه ۹۸) معادل ۲۷.۳۳ - متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ سانتیمتر کاهش داشته است.

به گزارش مؤسسه تحقیقات آب، دامنه نوسانی تراز آب این دوره، در مقایسه با دوره‌های مشابه اخیر بسیار کم بوده است، این مساله نشان می‌دهد شدت سیر کاهشی تراز آب در بهار و تابستان گذشته، با شیب کمتری در دو فصل پایانی سال ۹۸ ادامه یافته و در پایان دی ماه، روند افزایشی تراز آب آغاز شده است.

بررسی روند آبدهی رودخانه‌های مهم حوضه آبریز دریای خزر در دوره منتهی به نیمه نخست سال آبی ۱۳۹۸-۹۹، حاکی از کاهش میزان کل آب ورودی از رودخانه‌های اصلی است.

عامل دیگر مؤثر در کاهش تراز آب به ویژه در سال‌های اخیر، روند افزایش دمای سطح آب است که به عنوان شاخصی در ارزیابی پتانسیل تبخیر از دریای خزر مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

نتایج بررسی میانگین دمای سطح آب خزر در سال ۲۰۱۹ میلادی نشان داده است، متوسط دمای آب، ۰.۲ درجه سانتیگراد نسبت به سال گذشته و ۱ درجه سانتیگراد نسبت به میانگین بلند مدت، افزایش یافته است.تحلیل تغییرات دمای آب در دوره اخیر حاکی از روند افزایشی دمای آب خزر به ویژه در بخش‌های میانی و جنوب شرقی این دریا است.