معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: ساعت محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از ۸ به ۸:۳۰ و خروج رایگان از ۱۴ به ۱۴:۳۰ (بازه زمانی ۶ ساعت در هر دو حالت) با هماهنگی اعضای شورای حمل و نقل و ترافیک تهران تغییر و در نظر گرفته شد. همچنین خروج از محدوده‌های فوق از ساعت ۱۴:۳۰ به بعد نیز رایگان خواهد بود.