وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره زمان بازگشایی مشاغل ازجمله رستوران‌ها، گفت: در رابطه با وضعیت رستوران‌ها و سایر کسب‌وکارها جلساتی برگزار خواهیم کرد تا از خردادماه کسب‌وکارها به‌مرور راه‌اندازی شود. به گزارش ایسنا، سعید نمکی در رابطه بازمان بازگشایی اماکن ورزشی اظهار کرد: پروتکل‌های جدید برای انجام فعالیت‌های ورزشی امروز به وزارت ورزش و جوانان ارسال می‌شود تا در شهرهای غیرقرمز، نسبتاً کم‌خطرتر، با خطر متوسط حتی پرخطر ورزش‌های انفرادی برقرار شود.