دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: بهره کشی از کودکان برای زباله گردی بدترین شکل کار کودکان و قابل تعقیب کیفری است.

به گزارش وزارت دادگستری، محمود عباسی در شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انجام کار میدانی پژوهشگران و شناسایی ۴۶۰۰ کودک زباله گرد در تهران، این پدیده زشت و نامیمون را نقض آشکار حقوق کودکان و طبق کنوانسیون جهانی حقوق کودک، از بدترین اشکال کارکودکان توصیف کرد.

وی گفت: اقدام کسانی که از کودکان بهره کشی اقتصادی می کنند جرم تلقی می شود و قابل تعقیب کیفری است.

عباسی افزود: شهرداری تهران مکلف است به قرارداد پیمانکارانی که از کودکان برای زباله گردی بهره کشی اقتصادی می کنند پایان دهد، هر چند که از مسئولیت آنان نمی کاهد.

رویکرد کاهش آسیب برای کودکان کار و زباله‌گرد

رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز دیروز در یک نشست خبری به کودکان کار و خیابان و کودکان زباله گرد اشاره کرد و گفت: کودکان خیابان در حقیقت نوک کوه یخی از کودکان کار هستند؛ موضوع کودکان کار یک موضوع چند عاملی است.

وحید قبادی دانا خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، ۹۰ درصد کودکان کار از اتباع غیرایرانی و فقط ۱۰ درصد آنها ایرانی هستند. ۵۵ تا ۶۵ درصد اتباع خارجی مجوز لازم قانونی را برای حضور در ایران ندارند. رویکرد ما در موضوع کودکان کار، کاهش آسیب است.

وی ادامه داد: در رابطه با کودکان زباله گرد کارگروهی با معانت اجتماعی شهرداری داشتیم که مسئول پیگیری کاهش آسیب این کودکان، بهزیستی است و با توجه به اینکه پیمانکارانی که کودکان زباله گرد را به کار می گیرند، طرف اقتصادی شهرداری ها محسوب می شوند باید از سوی شهرداری مورد تذکر قرار گیرند.

قبادی دانا تاکید کرد: موضوع کودکان زباله گرد، موضوعی چندبخشی است؛ انتظار می‌رفت در این زمینه موفق تر عمل شود، اما متاسفانه این پدیده همچنان پابرجاست.