جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، در شبکه ایکس نوشت: «آقای دکتر پزشکیان، پیروز این انتخابات شد. اما پیروزی واقعی از آن مردم   رشید و صبور ایران است که همواره به حاکمیت فرصت تجدیدنظر، اصلاح و بازسازی می‌دهند. بر حاکمیت و دولت چهاردهم واجب است صدا و مطالبه‌ی کسانی را ‌که با صندوق رأی آشتی نکردند، بشنوند. راه  اصلاحات  ادامه دارد.»