به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر دولت دوازدهم در کانال تگرامی خود نوشت: دلار ۶۴ هزارتومانی، تورم مزمن و افسارگسیخته، کارهای بی قاعده در موضوع حجاب و حالا هم وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه(بخوانید بر تورم)؛ هر یک از اینها برای بر هم زدن ساختار نظم جامعه به مثابه کبریت بر باروت عمل می کنند چه رسد به رخداد همزمان؛ فردا نگویید توطئه دشمن بود ها!