بنا به گزارش روزنامه حریت، قبل از حمله تنبیهی ایران به اسرائیل، وزیر خارجه آمریکا، از همتای ترک خود خواست که پاسخ تهران «به صورت محدود صورت گرفته و شکلی اغراق‌آمیز نداشته باشد.» بلینکن اضافه کرده بوده که «اگر حمله محدود باشد، ما مطابق آن پاسخ خواهیم داد.» حریت ادعا کرد که هاکان فیدان در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، پیام را رسانده و از وی خواسته تا ایران پاسخی متعادل داشته باشد و وزیر ایران نیز در پاسخ گفته که «ما به همین شکل پاسخ 

خواهیم داد.»