در نخستین جلسه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در سال جدید که با حضور اعضای هیأت منصفه برگزار شد، پرونده‌های خبرگزاری ایسنا و روزنامه سازندگی بررسی شد. به گزارش ایلنا، سخنگوی هیأت منصفه این دادگاه‌ها، گفت: هیأت منصفه در پرونده مربوط به خبرگزاری ایسنا که به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد، به اتفاق آرا مهدی عرفاتی؛ مدیرمسئول سابق این خبرگزاری را مجرم نشناختند. اکبر نصراللهی اظهار کرد: همچنین پرونده روزنامه سازندگی به ریاست قاضی کریمی برگزار شد و اعضای هیأت منصفه بعد از استماع شکایت و دفاعیات فوق، مدیر مسئول سازندگی را با اکثریت مطلق آرا مجرم و با اکثریت آرا، مستحق تخفیف دانستند.