حمید رسایی، عضو جبهه پایداری در گردهمایی جبهه تازه تاسیس صبح ایران به ماجرای پسر قالیباف واکنش نشان داد. وی گفت: در مواجهه با رفتار غلط فرزند، شخص یا باید اعلام برائت کند یا انصراف بدهد یا مراجع نظارتی تجدیدنظر بکنند. وی تاکید کرد: امروز صندوق این کشور هدف قرار گرفته نه شخص.