حسن روحانی می‌گوید: مردم باید احساس کنند نمایندگان آن‌ها رهبر را تعیین می‌کنند. خبرگان است که رهبر را برمی‌گزیند و انتخاب می‌کند. رهبر منتخب آرا است. پشتوانه این آراست که او را رهبر می‌کند. بنابراین رابطه بهتری باید بین رهبری و خبرگان باشد. حسن روحانی در گفت‌وگویی تفصیلی درباره سه دوره حضور در مجلس خبرگان رهبری، مبنای تفکر امام را انتخابی بودن رهبری نظام با رأی با واسطه از طریق خبرگان منتخب ملت دانست و بر اهمیت پشتوانه آرای مردمی خبرگان در انتخاب رهبری با اختیارات وسیع تاکید کرد. به گزارش «انتخاب»، سایت حسن روحانی متن کامل این بخش مصاحبه را به صورت زیر منتشر کرده است:

-ممکن است کارکرد خبرگان طوری نباشد که روزانه مردم لمس کنند، اما در مقطعی کاری می‌کند که آن کار ممکن است ۲۰-۳۰ سال یا بیشتر سرنوشت مردم را تعیین کند. جنگ و صلح و بسیج نیروها با رهبری است. مقامات عالی‌رتبه را او تعیین می‌کند. سیاست‌های کلی نظام را او تعیین می‌کند.

-طبق قانون اساسی اگر یک روز رهبر نباشد با دو سوم آرا اعضای خبرگان رهبر جدید انتخاب می‌شود. مشروعیت و مقبولیت اعضای خبرگان با رأی مردم است. این رأی مردم است که در واقع پشتوانه رهبری قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم در دنیا ادعا کنیم که تمام نظام ما انتخابی است و حتی رهبری نظام هم با رأی مردم با واسطه انتخاب می‌شود، پس هرچه خبرگان ما دارای پشتوانه رأی بالاتری باشند، این واقعیت بهتر به اثبات می‌رسد. وقتی آرا مردم کم باشد، خبرگان که پشتوانه ندارد، وقتی پشتوانه ندارد چطور می‌خواهد رهبری انتخاب کند که تلقی شود منتخب ملت است؟ لذا شرکت مردم بسیار مهم است.