موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت «لایحه عفاف و حجاب» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بعد از اعلام ایرادات از سوی شورای نگهبان، گفت: «کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را اصلاح و گزارش خود را جهت بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد.» بدین ترتیب این لایحه که ذیل اصل 85 رسیدگی شده است و تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده، برای بار سوم به این شورا 

ارسال شد.